Miniszteri látogatás Kecskeméten a Biztos Kezdet Gyerekházban

2021.12.17. 6000 Kecskemét, Mezei u. 34.

Biztos Kezdet Gyerekházak

A Biztos Kezdet Gyerekház célja a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű – köztük roma – gyermekek egészséges fejlődésének biztosítása, fejlődési lemaradásuk kompenzálása, szüleik gyereknevelési kompetenciáinak erősítése. A szolgáltatást a szülő és óvodáskort el nem ért gyermek együttesen veszi igénybe. A Gyerekházak létesítése és működtetése szorosan kapcsolódik a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiához, valamint a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához, különösen a 0-3 éves korú gyermekek testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésének segítése, sikeres óvodai beilleszkedése, családjuk támogatása, valamint a problémák korai felismerése vonatkozásában. A Gyerekház kedvezően befolyásolja az iskolai és a későbbi munkaerő-piaci karriert.

A Gyerekházak kialakítása az angol Sure Start program alapján indult el 2003-tól hazai modellkísérletekkel, majd a 2007-2013 uniós időszakban felgyorsult, amikor 115 Gyerekház létesítése történt meg, elsősorban a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, valamint a romák által sűrűn lakott rossz helyzetű kistelepüléseken, telepeken. A Gyerekház valódi hatásai hosszú távon jelentkeznek, de a korai – azaz időben történő – beavatkozás számos későbbi társadalmi költséget megelőz, kivált. A Gyerekház társadalmi haszna a ráfordított költségek többszörösére becsülhető. Ugyanakkor már rövidtávon érezhető a Gyerekházat látogató családoknál a Gyerekházak pozitív hatása.

Az uniós Gyerekház fejlesztések záró értékelése és hatásvizsgálata alapján egyértelműen kimutatható a Gyerekházak pozitív hatása a gyermekek szociális és érzelmi fejlődésére, ami a Biztos Kezdet program egyik alapvető célkitűzése. További kedvező tapasztalatként került említésre a javuló anya-gyerek kapcsolat. Az óvodák visszajelzései is megerősítik, hogy a Gyerekház hatékonyan járul hozzá a gyermek óvodaéretté válásához és az együttműködő szülői attitűd kialakításához. A szülők számára azért is pozitív a Gyerekház hatása, mert megtanulnak konfliktus nélkül együttműködni és nyíltan, kommunikálni a gyerekkel foglalkozó szakemberekkel.  

Nagyon fontos előrelépés, hogy az uniós projektek keretében létrehozott Gyerekházak 2013-tól beépültek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénybe. A Gyerekházak integrálása a hazai szolgáltatási rendszerbe fokozatosan megy végbe. A Biztos Kezdet Gyerekház, mint a gyermekjóléti alapellátási rendszer eleme fő funkciója az intézményes ellátás által el nem ért 0-3 éves korosztályra való fókuszálás. A gyermekvédelem rendszerében ilyen módon egy hiánypótló pillért tölt be.

Hol van szükség további Gyerekházakra?

A Gyerekházak ott tudják a legjobban elérni céljukat, ahol a megfelelő területi célzásnak köszönhetően a szolgáltatásra rászoruló célcsoport tartósan jelen van. Másik fontos szempont a Gyerekházak hálózatának bővítésénél a kiszámíthatóság, amelynek értelmében mind a hazai finanszírozási igény, mind a szakmai támogatás oldaláról fontos, hogy tervezhető legyen a bővülés. Új Gyerekházat ezért egyrészről az Emberi Erőforrás Operatív Program (a továbbiakban: EFOP 1.4.3) alapján lehet létrehozni.  A területi célzás és a mérethatékonyság szempontjából tovább pontosítottuk a Gyerekház létesítés kritériumait, így az 1.000 – 4.000 lakos közti olyan településeken hozható létre új Gyerekház, ahol a rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyerekek aránya több mint 50 %. A program keretében jelenleg 81 Biztos Kezdet Gyerekház kezdte meg a működését.

Működési támogatás

A Kormányzat elkötelezte magát a Gyerekházak mellett, ezért uniós fejlesztést követő működési támogatásukat 2012-től a központi költségvetés biztosítja. A működési támogatásnak köszönhetően a hátrányos helyzetű területeken tartósan ott lehet a Gyerekház a rászoruló családok közelében. Az éves működési támogatás 2021. évben 8 094 220 forint/év/ Gyerekház, és összesen 107 Gyerekház részesült működési támogatásban a központi költségvetésből.

A gyerekházakat évente kb. 2400 gyermek látogatja rendszeresen szüleivel.

Kik dolgoznak a Gyerekházban?

A Gyerekházban két dolgozó, egy felsőfokú végzettségű vezető és egy középfokú végzettségű munkatárs dolgozik. A vezető munkaideje legalább heti 40, a munkatársé heti 30 óra. A Gyerekház vezetőjének és munkatársának egy 120 órás speciális Gyerekház képzést kell elvégezniük.

Az érintett célcsoport vonatkozásában a fejlesztő szakemberek folyamatos jelenlétére is szükség van – bár a Gyerekház nem korai fejlesztést nyújtó szolgáltatás. A szakemberektől a szülők közvetlenül azt is megtanulhatják, hogyan segíthetnek gyermeküknek.