Az esélyteremtő oktatás rendszer

Az esélyteremtő oktatás rendszerben minden gyermek egész életén keresztül képességeinek, tehetségének megfelelő képzésben kell, hogy részesüljön, függetlenül attól, hogy szegény sorsú iskolázatlan családból származik, rossz minőségű, szegregált lakókörülmények között él, fogyatékos, migráns, vagy éppen egy kiemelkedő tehetségű gyermek, anélkül, hogy oktatását előítéletek, sztereotípiák, elfogult elvárások, vagy hátrányos megkülöböztetés befolyásolnák. 2013. szeptember 1-jétől az elsőtől  a nyolcadik évfolyamig, továbbá  a nemzetiségi  nevelés- oktatásban és  a  gyógypedagógiai  nevelés-oktatásban  az  állam  biztosítja,  hogy  a  tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre. Először fordul elő a magyar köznevelés  történetében, hogy a nemzetiségek, ezen belül a romák/cigányok kultúrája is megjelenik a Nemzeti alaptantervben, olyan alapvető témákat is érintve, mint a kirekesztődés, a mélyszegénység, a roma holokauszt.

 • Az Útravaló–MACIKA Ösztöndíj program  a 2005 óta működő Útravaló Ösztöndíjprogram (Út a középiskolába, Út az Érettségihez, Út a szakmához) továbbfejlesztett változata, mely ösztöndíjat  nyújt (általános  iskola, középfokú iskola) a lemorzsolódás megelőzése, valamint a továbbtanulási utak megerősítése érdekében. A programban tanévenként átlagosan 12 ezer tanuló vesz részt. A programba  a tanulók elsősorban szociális jogosultság, rászorultság alapján kerülnek be, de az ösztöndíj mértéke a 2013/2014. tanévtől kezdve teljesítményalapon az előző év végi tanulmányi eredménytől függ. Az ösztöndíj a tanulmányi eredmény alapján 5 000-15 000 forint között mozog.
 • A Tanoda program az anyagi szükségben,  rossz szociális  körülmények között élő tanulók délutáni, tanodai keretek közötti segítését biztosítja. A Tanoda a személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó komplex szolgáltatást nyújt, melyet a köznevelési rendszerben kevésbé sikeres, a társadalmi perifériára szoruló gyermekek és fiatalok korlátozottan vagy egyáltalán nem érhetnek el. A Tanoda program révén a bevont tanulók személyisége fejlődik és iskolai sikerek elérésére nyíllik lehetőségük. Azok a diákok, akik az iskolai feladatok elvégzéséhez a szülők otthoni segítségét igényelnék,  azonban a szülők alacsony  iskolai végzettsége miatt  akadályokba ütköznek,  a Tanoda program keretein  belül segítséget kaphatnak, hogy az iskolai elvárásoknak megfelelően teljesítsenek. A programban  elsősorban általános   iskolai  felső   tagozatos,  valamint  középiskolai  tanulók  vesznek   részt,   de  a tanodákat alsósok is látogathatják. A Tanoda program segítségével már rövid távon is javul a hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók iskolai teljesítménye, nagyobb eséllyel veszik föl őket középiskolába,  és végzik el azt, nem morzsolódnak  Tanodák 2004-óta működnek, számuk 2015. évre 178-ra emelkedett. A 2012 és 2015 között működő tanodák 6000 tanulót értek el. A tanodákat 2015-2018 között 5 milliárd forintnyi uniós (EFOP) forrás támogatja.
 • Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése (Bari shej) program
  A roma  nők/lányok halmozottan hátrányos   helyzetű  csoportnak  tekinthetők még  a  roma népességen belül is. Bizonyos problématerületeken (fiatalkori várandósság, prostitúció, emberkereskedelem) rendkívül jellemző a roma nők érintettsége (szinte kizárólagos), ezért koncentrált,  preventív  célú beavatkozásokra van szükség.  2015  októberében  új programot indított a felzárkózási terület „Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése” címmel. A  projekt  a hátrányokkal  küzdő roma  lányok iskolai lemorzsolódásának (végzettség nélküli iskolaelhagyásának) csökkentését,  valamint  ehhez   kapcsolódóan   továbbtanulási  esélyeik növelését  célozza. A célcsoportba  olyan 10-18 éves általános  iskolás vagy középiskolába  járó – elsősorban roma – lányok tartoznak, akiknél lemorzsolódási kockázat vagy tünet mutatkozik. A program jelenleg hazai finanszírozású, de született terv uniós forrásból való kiterjesztésére, folytatására 2017-re.
 • Eötvös József Program
  Munkaerőpiacra jutni csak megfelelően színvonalas  tudással    A  magyar kormány elkötelezett abban, hogy minden gyerek – szülessen  bárhová is az országunk területén – színvonalas és minőségi oktatást  kapjon. A 2013-2015 között megvalósult, 4,9 milliárd Ft keretösszegű program a hátrányos helyzetű tanulókat nagyobb arányban nevelő köznevelési intézmények fejlesztését célozta meg, annak érdekében, hogy elő tudják segíteni a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét. Elkészült a szociális hátrányok haátsainak mérséklésére képes intézményfejlesztési program és módszertani segédlet a ráépülő képzésekkel együtt, melynek alapján 139 intézmény komplex fejlesztése kezdődhet meg.  A program tartalomfüggetlen, tekintettel van a köznevelési intézmények sokszínűségére. A cél az, hogy az intézmények a fejlesztés lezártát követően önállóan tudjanak tovább haladni a tanulási folyamatban, képesek legyenek felmérni a helyzet, a szükségleteket, és ennek megfelelően önállóan tudják kitűzni az előrelépéshez szükséges fejlesztési célokat és azokat meg is tudják valósítani. Az Eötvös József Pogram ehhez nyújt módszertant, eszközt, képzést, mentori és szupervizori segítséget. A kipróbálást követően az intézmények részéről nagyon pozitív visszajelzések érkeztek. A területi képzéseken 3400 pedagógus  vett részt. Mindemellett a projekt szakmai támogatást nyújtott a Tanoda programok megvalósításához. A program 2016-ban a 4.39 millárd Ft keretösszegű Esélyteremtés a köznevelésben projekt keretében folytatódik. Célja a fejlesztés folytatása, a rendelkezésre álló módszertan minél szélesebb körben történő terjesztése. Keretei között 150 köznevelési intézmény fejlesztése valósul meg. A korábban bevont intzéményekben folytatódik a korábban megkezdett fejlsztési munka, emelett pedig új intézmények bevonása is megvalósul. Az Esélyteremtés program elősegíti a Tanoda, a Második esély programok valamint a Roma lányok korai iskolaelhagyásának megakadályozása projekt szakmai támogatását is.
 • „Út a diplomához” – Roma hallgatók támogatása a felsőoktatásban
  A hátrányos helyzetű hallgatók esélyteremtését továbbá az Út a diplomához Ösztöndíjprogram támogatja, amely évente közel 1000 hallgatót ér el. A 2015/2016 tanévben 816 felsőoktatásban részt vevő diák kapott támogatást, köztük 216 roma származású. A program keretében a hallgatók  ösztöndíjban,  valamint  önköltség  támogatásban  részesülhetnek. A  2014/2015 tanévben   az  ösztöndíjasok   átlagosan   258  747  forint  támogatáshoz  jutottak   hozzá.  Az adatok  alapján látható,  hogy a roma hallgatók szinte minden képzési területen megjelennek: természettudományi, műszaki, orvosi- és egészségtudományi, sporttudományi. A 2015/16-os tanévben mindösszesen  275 millió forintos támogatási  összeg  állt rendelkezésre ebben a programban. Új elem a 2015/2016 tanévben, hogy az eddig el nem ért célcsoport, a felsőoktatási szakképésben részesülők is részesévé válhatnak a programnak.
 • Második Esély programok
  A programok célja a középfokú végzettséggel nem rendelkező, tanköteles koron túli fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetése, érettségi bizonyítvány vagy szakképesítés megszerzésének érdekében. A második esély programok erősen személyközpontú, rugalmas tanulási útvonalakat biztosító komplex és alternatív pedagógiai hatásrendszerükkel, egyéni tanulási utak biztosításával képesek megszólítani azokat a fiatalokat, akik a hagyományos iskolarendszerbe nem tudtak beilleszkedni vagy akik számára a hagyományos oktatási forma kudarcot hozott és eredménytelenséghez vezetett. 2013 és 2015 között uniós pályázat (TÁMOP 3.3.9.) keretében 28 második esély projekt valósult meg 2271 tanuló részvételével. A résztvevők közül 799 fő szerzett végzettséget, képzettséget, vagy folytatta tanulmányait végzettséget adó képzésben. Az újabb, 1, 5 milliárd Ft támogatási keretből (EFOP-3.1.9.) újabb 40 projekt valósulhat meg.
 • “Lépj egy fokkal feljebb! – Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása
  A 2016. év végén induló 3,5 keretösszegű projekt célja, elsősorban a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítése, mely hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez. A program az EFOP-3.1.10 keretében valósul meg.
 • Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézmények támogatása
  A konstrukció alapvető célja, a köznevelés rendszerének esélyteremtő és felzárkózást segítő szerepének megerősítése a hátrányos helyzetű gyermekek vonatkozásában. További cél, hogy a hátrányos helyzetű roma gyermekeket nevelő óvodák feltételrendszerének megerősítése annak érdekében, hogy a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés során az intézmények alkalmasak legyenek a magas színvonalú pedagógiai munkára. Az EFOP-3.1.3-16 kiemelt felhívás keretösszege: 4,2 Mrd Ft, a felhívás 2016. május 23-án jelent meg.
  Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat és Roma Szakkollégiumok
  A roma értelmiség  támogatása, pályájának egyengetése kiemelkedően  fontos  nemcsak a roma társadalom felemelkedése, de az egész  társadalom szempontjából.  A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat (KRSZH) 2011-ben indult el a közös jövőt építő cigány értelmiség képzése érdekében. 2011-ben 5 db nagyvárosban indult el a program, 2016-ra már 9 nagyvárosban, köztük Debrecenben és Budapesten két helyszínen is működik már roma szakkollégium. 2011-ben 116 fő hallgatóval indult a program, 2016-ra 296 fő hallgató kezdte meg felsőfokú tanulmányait a roma szakkollégiumokban. Jelenleg uniós programból finanszírozzuk a szakmai részt, a működési költségeket pedig hazai támogatásból.
  Roma Szakkollégiumi hallgatók teljesítményalapú ösztöndíjban részesülnek. A szakkollégium tagjainak nyújtott  ösztöndíj nem lehet szociális alapú, odaítélését minden esetben  mérhető szakmai-kutatási  teljesítményhez kell kötni. A  támogatás az egyén  felelősségvállalására épít, elvárás, hogy a szakkollégista  a saját fejlődése, egyetemi és szakkollégiumi előmenetele érdekében  tegyen  meg minden lehetséges erőfeszítést. A hallgatóknak  szigorú feltételeknek kell megfelelniük,  hogy megkaphassák a maximális összeget, emellett  közösségi,  önkéntes és kutatási  programokban  is részt kell venniük. Az elvárások teljesítéséhez minden segítséget megkapnak: mentori, tutori és a szakkollégiumok vezetőinek támogatását is. Emellett lehetőségük  van  nyelvtanulásra,  külföldi utakra,  szakmai  konferenciákon,  közösség  építő táborokban való részvételre. 2011-ben 8 egyetemi városban 9 Roma Szakkollégium kezdte meg működését,  melyből 6 egyházi és 3 nem egyházi (felsőoktatási intézmény) által fenntartott. A 9 szakkollégium együttesen a 2014/2015-ös tanév elejétől 235 hallgatót vont be. 2015- ös tanévtől újabb két szakkollégiummal bővült a hálózat, így a 2016-ban megjelent uniós társfinanszírozású program 1,5 milliárd forinttal már 11 Roma Szakkollégium támogatására biztosít lehetőséget.
 • Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása
  A    2013   és   2015   között    megvalósuló    programok    célja   kifejezetten    olyan   iskolák kapcsolatfelvételét programkínálatának bővítését  támogatja,  amelyek  hátrányos helyzetű és nem hátrányos helyzetű tanulókat nevelnek, oktatnak. Számos együttműködési lehetőség adódott  már az iskolák számára,  azonban célzottan a különböző helyzetű iskolák közti kapcsolatok kialakítására irányuló kezdeményezés még nem valósult meg. A program lehetőséget teremt  a  tanulók  és  pedagógusaik  számára  arra,  hogy a sajátjukétól  eltérő életminőségű, helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba. A cél a résztvevő tanulók kompetenciáinak  – köztük szociális kompetenciáinak  – fejlődése, amely hozzájárulhat a tanulmányi eredményeik és iskolai eredményességük javulásához. A közös interakciók során csökken a tanulók előítéletessége. Összesen 204 köznevelési  intézmény vett részt a programban  8 300 tanulóval, amelyből 3 300 hátrányos helyzetű.

Szimfónia zenei integrációs program
A program azt célozza, hogy a zenére, mint közös nyelvre, a hangszeres zenélés együttes élményére építve csökkenjen a hátrányos helyzetű, főleg roma gyerekek iskolai lemorzsolódása, növekedjenek iskolai és közösségi sikereik, hogy ezáltal is könnyebbé váljék a társadalomba történő beilleszkedésük. A program mintegy 700 gyermeket ért el országos szinten, közülük 450 gyermek rendszeresen, legalább hat hónapon keresztül vett részt a foglalkozásokon. 66%-uk hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A 300 millió forintos  támogatási  összegű  program  megvalósítói  a Magyar Máltai Szeretet- szolgálat és a Symphonia Kft.